#adeAcreditarE+
11.11.2020
Asociaƫia Culturală ARTEC este beneficiara unei acreditări în domeniul Educaƫiei Adulƫilor, proiect Nr. 2020-1-RO01-KA120-ADU-095731.
Acreditarea Erasmus+ reprezintă instrumentul prin care organizațiile și instituțiile pot participa într-un mod continuu în cadrul programului Erasmus+ 2021-2027, având anual acces simplificat la finanțare în cadrul Acțiunii-cheie 1, proiecte de mobilitate.
Acordarea acreditării Erasmus + confirmă faptul că organizația aplicantă este capabilă să implementeze un plan de dezvoltare strategică pe termen mediu sau lung.
Unul dintre obiectivele principale ale proiectului nostru este dezvoltarea de competențe în rândul staffului organizatiei, în aria educației adulților.
Este vizată îmbunătăƫirea conƫinutului curricular al programelor de formare ale asociaƫiei în vederea actualizării permanente a acestora cu elemente cheie noi, răspunzând nevoii de învăƫare pe tot parcursul vietii a publicului adult.
Urmărim pe termen lung dezvoltarea competenƫelor formatorilor noştri care, în urma participării la cursurile de formare Erasmus+, vor fi capabili să elaboreze conƫinuturi educaƫionale inovative,  pentru o mai bună integrare a persoanelor adulte pe piaƫa muncii şi în viaƫa comunitară.
Obƫinerea acreditării Erasmus + a însemnat realizarea un plan de implementare a activităților de mobilitate de înaltă calitate , ca parte a efortului mai larg de dezvoltare și internaționalizare a organizației.
Lista cu instituțiile acreditate poate fi consultată aici.

Diploma acreditare

 

Proiecte şi activităţi:
22.10.2021

„Dezvoltarea organizatională - paşaport către viitor”

În perioada 01.09.2021 – 30.11.2022,  implementează primul proiect din cadrul Acreditării, “Dezvoltarea organizatională - paşaport către viitor", Mobilități în domeniul Educației Adulților, număr de referinƫă 2021-1-RO01-KA121-ADU-000019485.
Durata acestui prim proiect este de 15 luni şi cuprinde 8 mobilităƫi (7 cursuri de formare şi un job shadowing), destinate formării trainerilor şi specialiştilor organizaƫiei care lucrează cu grupuri dezavantajate. Proiectul urmăreşte dezvoltarea competenƫelor transversale ale acestora prin prin participarea la mobilități europene în vederea dobandirii de noi strategii de lucru pentru educarea grupurilor vulnerabile si pentru o mai bună integrare a acestora pe piaƫa muncii şi în viaƫa comunitară. (mai multe detalii . . . )